Image aws-elasticbeanstalk-amzn-2016.03.3.x86_64-python26-pv-201608211648 (ami-1164bd72)

Poweredby
linux
Ownedby Amazon
aws-elasticbeanstalk-amzn-2016.03.3.x86_64-python26-pv-201608211648
amazon/aws-elasticbeanstalk-amzn-2016.03.3.x86_64-python26-pv-201608211648
Launch in Amazon AWS Console