Image Cloud9Ubuntu-2021-03-02T11-02 (ami-0b8188c152ee2f859)

Cloud9Ubuntu-2021-03-02T11-02
Cloud9 Cloud9Ubuntu AMI
Launch in Amazon AWS Console